Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Zgłoś Projekt

Dane projektu

Projektodawca

Projekt
Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)

Klasyfikacja propozycji projektu:

Potencjalni odbiorcy propozycji projektu:

Szczegółowy opis
Maksymalna kwota: 1.200.000 PLN


A. Dodatkowe

Zgoda na przetwarzanie danych osoby małoletniej w procesie budżetu partycypacyjnego: (zobacz dokument)Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie terenu/obiektu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego:


B. Dodatkowe inne (numerowane) ?:

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO):

 • 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem głosowania na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
 • 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 • 3. Celem zbierania danych jest wybór projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • 4. Podstawą zbierania danych osobowych są postanowienia art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 stycznia 2019 r., a także dobrowolna zgoda przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
 • 7. W przypadku nie podania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe.
 • 8. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
 • 10. Dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym - spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.
 • 11. Dane udostępnione przeze mnie nie będą podlegały profilowaniu.
 • 12. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.