Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Zgłoś Projekt

Dane projektu

Projektodawca

Projekt
Lokalizacja propozycji projektu: (jeżeli jest możliwa do wskazania)

Klasyfikacja propozycji projektu:

Potencjalni odbiorcy propozycji projektu:

Szczegółowy opis
Maksymalna kwota: 700.000 PLN


A. Dodatkowe (jeżeli zgłoszenie projektu wymaga takich zgód)

Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych osoby małoletniej w procesie budżetu obywatelskiego: (zobacz dokument)Oświadczenie jednoznacznej gotowości do współpracy osób trzecich, na wykorzystanie terenu/obiektu do celów realizacji budżetu obywatelskiego:


B. Dodatkowe inne (numerowane) ?:

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO):

 • 1. Administratorem moich danych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie, reprezentujący Gminę Piekary Śląskie, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. 32 39 39 411, adres e-mail: um@piekary.pl.
 • 2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 • 3. Celem zbierania danych jest realizacja zadania w interesie publicznym polegającego na przyjęciu propozycji projektu do budżetu obywatelskiego.
 • 4. Podstawą zbierania danych osobowych są postanowienia art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Nr V/67/19 Rady Miasta Piekary Śląskie 
z dnia 31 stycznia 2019 r. z późn. zm., a także dobrowolna zgoda na upublicznienie przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie na swoich stronach internetowych mojego imienia i nazwiska, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych, jeżeli są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 • 6. Administrator danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych.
 • 7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów wskazanych w ust. 4, za wyjątkiem wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska.
 • 8. W przypadku niepodania danych wykonanie zadań określonych w pkt 3 nie będzie możliwe.
 • 9. Mam prawo w dowolnym momencie wycofać wcześniej udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 10. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
 • 11. Moje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym - spółce LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono asystę techniczną systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie oraz MEDIAMASS 365 Łukasz Kluczny z siedzibą w Bytomiu 41-902, przy ul. Tarnogórskiej 4B/10, której powierzono prowadzenie strony www.piekary.pl oraz jej podstron.
 • 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, 
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.