Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Przyjęcie nowej uchwały dotyczącej Budżetu obywatelskiego

Przyjęcie uchwały dotyczącej Budżetu obywatelskiego było jednym z najważniejszych tematów czwartkowej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.

26 stycznia 2017 roku na sesji Rady Miasta w Piekarach Śląskich, radni zadecydowali o przyjęciu nowej uchwały dotyczącej zasad i funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego.

Zmiany jakie wprowadza do Budżetu Obywatelskiego nowa uchwała:

- Rozdział 4. Weryfikacja zgłoszonych zadań.
Punkt 6: "Najpóźniej w 20 dniu po upływie terminu składania wniosków sporządza się listy projektów dla każdego z okręgów, którą niezwłocznie udostępnia się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego www.obywatelski.piekary.pl i w Punktach Informacyjnych Budżetu Obywatelskiego."

- Rozdział 6. Głosowanie i obliczanie wyników:
"§15. 1. Głosowanie odbywa się za pomocą wypełnionej elektronicznie karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.obywatelski.piekary.pl. 2. Dopuszcza się głosowanie w sposób tradycyjny poprzez złożenie wypełnionej karty do głosowania w punktach głosowania, wyznaczonych zarządzeniem Prezydenta, przy czym wykaz tych punktów zostanie podany do publicznej wiadomości na miejskiej stronie internetowej www.piekary.pl, www.obywatelski.piekary.pl nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia głosowania."
"§16. 3. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania, ważna jest karta wprowadzona jako pierwsza do systemu zliczania głosów.

- Rozdział 7. Promocja, informacja i edukacja:
§19. 1. Prezydent powoła Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego jako swój organ doradczy. 2. Do zadań Zespołu należeć będzie obserwowanie i bieżąca analiza działań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, współpraca w ewaluacji oraz wypracowanie rekomendacji zmian w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. 3. Regulamin prac Zespołu Prezydent ustali w formie zarządzenia.

- Rozdział 8. Postanowienia końcowe:
Punkt 2. Z procesu ewaluacji w terminie do 31.10.2017 r. Prezydent przygotowuje informację, którą podaje do publicznej wiadomości.

Pełna treść Uchwały nr XXXI/384/17 z dnia 26.01.2017 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami części wydatków budżetu Miasta Piekary Śląskie w roku 2018 - kliknij tutaj

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, Radnym i Mieszkańcom zaangażowanym w procedurę tworzenia nowej, przyjętej uchwały.
Zapraszamy także na Forum Dyskusyjne Budżetu Obywatelskiego.