Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Nabór do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich do składania swoich kandydatur do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019.

Zarządzenie ORo.0050.26.2018

Budżet Obywatelski

W skład Zespołu wchodzić będą:
1) mieszkańcy gminy wybrani w wyniku naboru (od 1 do 9 mieszkańców - jeżeli ilość chętnych przewyższy ilość miejsc w Zespole, dla każdego z Okręgów w drodze losowania zostanie wyłoniony 1 przedstawiciel),
2) osoba koordynująca BO z ramienia Urzędu Miasta.

 

Swoje kandydatury należy składać na formularzu:

Formularz zgłoszeniowy do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019

Formularz należy złożyć terminie do 24 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Piekary Śląskie potwierdzona pieczątką wpływu).

Wybór członków do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019 nastąpi w drodze losowania (od 1 do 9 mieszkańców - dla każdego z Okręgów w drodze losowania zostanie wyłoniony 1 przedstawiciel).

Losowanie odbędzie się 25 stycznia br. o godzinie 10:00.

 

Kandydaci na członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019 powinni spełniać następujące kryteria:

1) są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych,

2) są mieszkańcami miasta Piekary Śląskie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

3) nie są autorami projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019, ani nie udzieliły poparcia takim projektom,

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Udział w pracach Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego 2019 jest nieodpłatny – członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.