Piekary Śląskie: budżet obywatelski

Aktualności

Nabór do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego

 Ogłaszamy nabór do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski zdjęcie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich do składania swoich kandydatur do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego.

Do prac Zespołu należeć będą czuwanie nad prawidłowym wdrażaniem, a następnie przebiegiem procesu Budżetu Obywatelskiego, w tym:
1. Planowanie i organizacja prac związanych z przeprowadzeniem budżetu obywatelskiego.
2. Koordynowanie prawidłowego przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców oraz promowanie Budżetu Obywatelskiego.
3. Koordynowanie prowadzenia strony internetowej Budżetu Obywatelskiego.
4. Monitoring realizacji projektów wybranych w danym roku budżetowym.
5. Prowadzenie działań propagujących Budżetu Obywatelskiego na portalach społecznościowych.
6. Czuwanie na całoroczną ewaluacja procesu Budżetu Obywatelskiego.
7. Przedkładanie Prezydentowi Miasta rekomendacji dotyczących zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

 

W skład Zespołu wchodzić będą:
1) mieszkańcy gminy wybrani w wyniku naboru,
2) jeden przedstawiciel Rady Młodzieżowej,
3) jeden przedstawiciel Rady Seniorów,
4) osoba koordynująca BO z ramienia Urzędu Miasta,
5) urzędnicy Urzędu Miasta odpowiedzialni za procedurę Budżetu Obywatelskiego.

 

Swoje kandydatury należy składać na formularzu:

Formularz zgłoszeniowy do Zespołu

Formularz należy złożyć terminie do 17 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Piekary Śląskie potwierdzona pieczątką wpływu).

Wybór członków do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego nastąpi w drodze losowania.

Losowanie odbędzie się 20 marca br. o godzinie 10:00.

 

Kandydaci na członków Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego powinni spełniać następujące kryteria:

1) są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych,

2) są mieszkańcami miasta Piekary Śląskie w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

3) nie są autorami projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2018, ani nie udzieliły poparcia takim projektom,

4) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

Udział w pracach Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatny – członkom Zespołu nie przysługuje zwrot kosztów podróży.